Cambridge Lower Secondary Global Perspectives: Learner’s Skills Book 9

$360,000.00

“Cambridge Lower Secondary Global Perspectives: Learner’s Skills Book 9 là cuốn sách đầy đủ và chi tiết dành cho học sinh trung học cơ sở. Nội dung sách giúp học sinh phát triển kỹ năng quan sát, tìm hiểu và tư duy quốc tế về những vấn đề toàn cầu.”

Danh mục: